Beste ouders en verzorgers,

Welkom op de site van onze school. Wij willen ook graag de oudervereniging bij u onder de aandacht brengen. Onderstaand hebben wij weergegeven waar wij voor staan. Dit is een summiere opsomming, voor meer specifieke zaken verwijzen wij naar onze statuten.
Op verzoek zijn de statuten in te zien bij de secretaris van de vereniging. Indien u echter nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u gerust contact opnemen met één van onze ouderraadsleden.

Doel:

Onze oudervereniging heeft tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school m.b.t. onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen.
We proberen ons doel te bereiken door samen met het team (de leerkrachten) activiteiten op school te organiseren, waarbij we vooral proberen om de huidige activiteiten in stand te houden of uit te breiden.
Ongeveer 6 keer per jaar organiseren we een ouderraadvergadering, waarbij de directeur van onze school en één van de teamleden ook worden uitgenodigd.

Leden:

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders/verzorgers van leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven.
Het lidmaatschap van onze vereniging begint automatisch zodra een leerling op school wordt ingeschreven, en de ouderbijdrage is voldaan.
Lidmaatschap van onze vereniging is niet verplicht.
Indien men geen lid wil zijn van onze oudervereniging, kan men dit doorgegeven bij het secretariaat, echter het voldoen van de ouderbijdrage wordt dan toch op prijs gesteld.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving verwijzen wij u naar onze statuten.

Ouderraad:

De ouderraad is het bestuur van de vereniging. Indien men lid is van de oudervereniging kan men lid worden van de ouderraad door, indien er nieuwe leden worden gezocht, zich kandidaat te stellen.
Tijdens de ledenvergadering vindt er een verkiezing plaats; indien men wordt verkozen, benoemt de ledenvergadering de nieuwe ouderraadsleden.

Ouderbijdrage:

Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd tijdens de algemene ledenvergadering (zie ledenvergadering).
De ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van de activiteiten op school, waarbij de ouderraad is betrokken (zie activiteiten), te kunnen betalen.
De kosten van de schoolreis worden echter niet uit de ouderbijdrage betaald, hiervoor dient apart betaald te worden.
Zodra de ouderbijdrage is voldaan, is men als ouder/verzorger lid van onze oudervereniging (zie leden).

Ledenvergadering:

Een keer per jaar wordt er een ledenvergadering georganiseerd, waarbij alle ouders worden uitgenodigd.
Tijdens deze ledenvergadering wordt er verslag uitgebracht door de secretaris over het afgelopen jaar en geeft de penningmeester een toelichting over het door hem of haar opgestelde, en tijdens deze vergadering uitgereikte, financiële verslag.
Ook wordt de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld.
Indien er zich nieuwe ouderraadsleden hebben aangemeld, worden er tijdens de ledenvergadering verkiezingen gehouden om nieuwe ouderraadsleden te benoemen.
Alle ouders hebben de mogelijkheid om tijdens deze vergadering vragen en/of opmerkingen naar voren te brengen.

Activiteiten:

De activiteiten op onze school waarbij wij als ouderraad zijn betrokken, zijn: herfstviering, Sinterklaas, kerstviering, carnaval, paasviering, schoolreis, schoolkamp en afscheid groep 8.
Het team ( de leerkrachten) stelt vast welke vieringen er in het schooljaar zullen plaatsvinden.
Voor het organiseren van deze vieringen wordt een commissie samengesteld, meestal bestaande uit de helft teamleden en de andere helft ouderraadsleden.
Op de dag van de viering wordt vaak om assistentie van de ouderraad gevraagd.

Overige taken o.a.:

Verkeersouders
Contact met diverse instanties om de verkeersveiligheid rond de school en het gedrag van kinderen in het verkeer te bevorderen.
Bezoek aan zieke kinderen
Zodra een kind langere tijd ziek is wordt dit door een van de teamleden gemeld en bezoekt een ouderraadslid het zieke kind met een kleinigheidje om zo te laten zien dat wij als school aan hem of haar denken.
Luizencontrole
Na iedere schoolvakantie, of indien nodig, vindt er de z.g.n. luizencontrole plaats. De kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis, dit alles volgens het z.g.n. luizenprotocol. Dit luizenprotocol is ter inzage op school.

Lidmaatschappen:


Kamer van Koophandel
De oudervereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zeeland onder nummer 22051919.
Voor de gegevens van de huidige bestuursleden van de oudervereniging verwijzen wij u graag naar de schoolgids.

Adresgegevens

Eikenlaan 22
4576 BL Koewacht
T:0114-361624

Onderwijsgroep Perspecto